|  | 

Hitvallásunk

A legfontosabb feladatok

14 pont

 

 1. Az Ingatlanszakma stabil alapjainak létrehozása ( ha az alap rossz, buy a felépítmény csak rossz lehet, ezt az eddig eltelt évek bizonyították)
 2. Önálló Ingatlankamara, vagy annak megfelel? szervezet létrehozása, mely rendkívül sok feladatot át tud venni az állami és önkormányzati szervekt?l
 3. Lakás-és hitelügyi Ombudsman hivatalának létrehozása (devizahitelek, visszaélések, uzsora, lakásmaffia és az azokat el?segít? jogi környezet ellen)
 4.  Az Ingatlanszakma felügyeletét és annak szabályozóit meghatározó önálló állami hivatal létrehozása, ellen?rzési és szankcionálási jogkörrel
 5. A term?föld védelme

 6. Az Ingatlanszakmát érint? rendeletek, törvények el?készítésébe vonják be a szakma képvisel?it.
 7. Az Ingatlanszakma megtisztulása céljából felülvizsgálni a kompetenciák és szakmai feltételek kérdését, egyértelm?vé tenni a jogosultságok körét ( jelenleg teljes káosz uralkodik)
 8. Az eddigi gyakorlattól eltér?en a szakmában dolgozók közül ne azokat a tisztességes vállalkozókat, cégeket ellen?rizzék és tartsák félelemben, akik jogkövet?en a hivatalokban beregisztráltak, közterheket vállalnak, hanem azokat, akik feketén, végzettség,  közteherviselés és ráfordítás nélkül járatják le a szakmát
 9. Az Ingatlanszakmában dolgozók esélyegyenl?ségének és vállalkozói biztonságának védelme. A KKV vállalkozások, kiemelten az ingatlanszakmán belüli vállalkozások esélyegyenl?ségének biztosítása, tekintettel a díjazás, teljesítés szabályozatlanságára, valamint a nagymérték?, fekete gazdaságba tartozó, jogosultságok és közterhek nélküli kontármunkára.
 10. Megújuló energia felhasználása, ennek lehetséges alkalmazásainak vitatása, az ezzel kapcsolatos felvilágosítómunka, országos ismeretterjesztés, iskolai felvilágosítás, vásárlói tájékoztatás, eladói késztetés támogatása (  eneregiacsökkent? felújítások -valós, költségcsökkent? pályázati feltételekkel – az nem lehet, hogy egy pályázaton kiírt eszköz minden esetben drágább legyen, – mint a szabadpiacon, ennek épp az ellenkez?jét kell elérni!!!)
 11.  Az Ingatlankataszter létrehozása. Ennek megakadályozása a zavarosban halászók részére eddig szinte tökéletes védelmet nyújtott, azonban ennek véget kell vetni. Hogyan lehet ebben a kérdésben el?rejutni?
  Az Ingatlannyilvántartás reformja elodázhatatlan, hatása azonnali és kikerülhetetlen lehet.
  Szervezetünk erre a kérdésre megoldást keresve felvette olyan, nagy tapasztalatokkal rendelkez? szakért?kkel a kapcsolatot, akik képesek az Ingatlankatasztert létrehozni. A kataszter munkafolyamatainak kidolgozása elkészült. A szakért?i csoport az Ingatlankataszter felállítására rendszert alakított  ki, mely alkalmas az ország egész területén dolgozó, ezres nagyságrend?, jól képzett szakért?i hálózat felméréseinek koordinálására és a beérkez? adatok feldolgozására
 12. A lakosság rendkívül határozott védelme a lakásmaffia-jelleg? csalások és az ingatlannal kapcsolatos visszaélések ellen.
 13. Új lakástámogatás program, mely megindítja a gazdasági fejl?dést és a családok – kiemelten afiatalok – gyermekvállalási lehet?ségeit támogatja, valamint a vidéki településeken önellátó (családi) gazdaságokhoz tartozó lakóépületek támogatása.
 14. A lakás-és ingatlankultúra  népm?velési szint? formázása, mely
-a színvonalas és
– jó hatásfokú,
– megújuló energiaforrásra épül?, energiatakarékos  ingatlanok,
-természetes anyagok
-stílusos, a hagyományos gyönyör? magyar népi építészet  támogatása,
-a meglév? állapot tisztességes karbantartása,
-tiszta otthon, rendes ház jelleg?  élhet? otthon   mozgalom elindítása
-környezetünk védelme,
– környezetünk rendben tartása, közös felel?sséggel

Mi végett vagyunk a világban?

céljaink, munkánk, küldetéstudatunk

  A MIÉSZ

 
és még rengeteg más dolog, ami eszünkbe sem jut, de nem is fontos annyira, élünk, dolgozunk, er?sek vagyunk, összetartozunk!

Mi végett vagyunk a világon?

A MIÉSZ hitvallása, társadalmi szerepe, elkötelezettsége

 

Az Egyesület célja, tagjai:
Az egyesület minden tagja megfelel? szakmai végzettséggel rendelkezik és regisztrált a www.ingatlanszaknevsor.hu  értékbecsl? és ingatlanközvetít?i on-line nyilvános, mindenki által elérhet? oldalon, aminek segítségével biztosítják személyük és irodájuk elérhet?ségét, beazonosíthatóságát és nyomon követését esetleges vitás ügyekhez.
 • Az irodájukban jól láthatóan elhelyezett MIÉSZ logóval és tanúsítvánnyal jelzik a szakmai szervezethez tartozásukat és ezzel segítik és növelik ügyfeleik bizalmát egy korrekt iroda választásához.
 • Az egyesület tagjai magukra nézve elfogadják és alkalmazzák az egyesület által megfogalmazott szakmai és etikai elvárásokat.
 • Korrekt és tisztességes tájékoztatással, munkavégzéssel er?sítik a szakma becsületét, biztosítják a megbízók tisztességes kiszolgálását irodáikban.
 • Az egyesület célja a tagjainak folyamatos szakmai képzése, melyet havi rendszerességgel szerveznek általában budapesti, id?szakonként vidéki helyszíneken. E rendezvényeken egy-egy nagy tapasztalattal rendelkez? kolléga osztja meg tudását, a megszokottól eltér?, gyakorlatban el?forduló eseteket elemezve. Az állandó jogszabályi változásokról pedig meghívott, küls? szakért?k tájékoztatják a tagságot.
 • Az egyesület nem csak a szakmai téren ad támogatást tagjainak, hanem pihenésre, egymás jobb megismerésére, kikapcsolódásra és egymás komoly segítésére is nagy hangsúlyt fektet, melyeket honlapjukon tehetnek meg, illetve különböz? saját szervezés? rendezvényeiken.
Az egyesület általános célja az ingatlanszakma fejl?désének el?segítése, a társ-szakmák közötti kapcsolatok kiépítése, érdekvédelem, szakmai jelleg? újítások támogatása és természetesen a napi munkában az ingatlanos szakmai munka színvonalának emelése, a szakma és az egyesület etikai szabályainak betartaása és betartatása.
A MIÉSZ a szakmai szervezetekkel közösen jelent?s részt vállal a hazai ingatlanszakma védelme és képviselete terén is hazánkban.
 Ki végezhet értékbecsl?i munkát? Ki értékelhet? Kik értékelnek bankoknak? Hogyan találok értékbecsl?t, Értékbecsl?, értékel?, ingatlanértékbecslés, ingatlan, ingatlanközvetít?, min?ség, TÜV, min?ségirányítás, ingatlanközvetít?i névjegyzék, ingatlanvagyonértékel?i névjegyzék, közm?értékelés, közm?-vagyonértékelés, közm?vagyon értékelés, forgalomképes ingatlanvagyon, vagyonértékelés, névjegyzék, megyei önkormányzati névjegyzék, ingatlanvállalkozás felügyeleti hatóság, ingatlanfelügyelet, ingatlan és felügyelet, ingatlan visszaélések, ki értékelhet term?földet? ki értékelhet eszközt? melyik értékbecslés hivatalos? hol vannak az értékecsl?k listázva? hol van az értékel?k listája? ki közvetíthet? ki lehet inagtlanközvetít?? hol találom a hivatalos értékbecsl?k listáját? hivatalos értékbecslés, hivatalos ingatlanközvetít?, legális értékbecsl?, legitim értékbecslés, korrekt értékbecslés, szabályos értékbecsdlés, korrekt ingatlanközvetítés, ki értékelhet ingatlant? Ki akar becsapni? Hol lehet megkeresni az értékbecsl?ket? Hol lehet megkeresni a közvetít?ket?
77

ABOUT THE AUTHOR

Minden vélemény számít!